Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018Ta biết hồn ta bờ lau sậy
Nương gió tình em vẫy một đời
Ta biết lòng em là sông chảy
Thương ta chút sóng vỗ bờ thôi
Trần thế khổ đau nhiều bão tố
Bờ lau ta đã chết lâu rồi
Chỉ tiếc nơi em sông vẫn chảy
Vỗ làm chi nữa sóng yêu ơi
                   Y - C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét